Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1Opdrachtnemer: Pets Inn dier & zorg.
1.2Opdrachtgever: katteneigenaar (en eigenaar van de overige aanwezige kleine huisdieren) die de overeenkomst aangaat met Pets Inn dier & zorg.
1.3Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer verplicht zich hiermee de dieren te verzorgen voor de overeengekomen tijdsduur.
1.4De te verzorgen dieren: de dieren waarvoor de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever zorgt.
 
Artikel 2 Algemeen
2.1Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hier nadrukkelijk van is afgeweken. Alleen een schriftelijk verzoek aan Pets Inn dier & zorg, met een schriftelijke bevestiging dat Pets Inn dier & zorg hiermee instemt, kan leiden tot een afwijking van de algemene voorwaarden. Dit tast de overige bepalingen niet aan.
2.2De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder opgaaf van reden de algemene voorwaarden, website en tarieven te kunnen wijzigen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever op de hoogte van wijzigingen via de website.
 
Artikel 3 Rechten en plichten van de opdrachtgever
3.1Opdrachtgever verklaart gegevens naar waarheid te verstrekken of in te vullen.
3.2Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet vermelden of verkeerd vermelden van noodzakelijke informatie.
3.3Opdrachtgever zorgt voor voldoende kattenbakvulling, eten en indien van toepassing medicijnen. Als dit niet het geval is, haalt Pets Inn dier & zorg bij, en worden de kosten doorberekend.
 
Artikel 4 Rechten en plichten van de opdrachtnemer
4.1Opdrachtnemer zal naar beste kunnen zorg dragen voor uw huisdier(en).
4.2Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden een oppasverzoek weigeren tijdens of na afloop van het intakegesprek.
4.3Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten stop te kunnen zetten i.v.m. drukte, vakantie, ziekte, enzovoort. Dit geldt niet voor al gemaakte oppasafspraken.
4.4Indien opdrachtnemer in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is op te passen, wordt er altijd voor een goede vervanging gezorgd.
 
Artikel 5 Privacy
5.1Uw gegevens worden uitsluitend door Pets Inn dier & zorg gebruikt en niet aan derden verstrekt. Hierop geldt de uitzondering van mogelijk de dierenarts en eventuele vervanging (zie artikel 4.4).
5.2Uw sleutel wordt op een zodanige manier gelabeld dat ze niet naar uw huis herleidt kan worden.
5.3Na verloop van de oppasperiode houdt de opdrachtnemer uw sleutel nog in bezit, voor het geval dat u vertraging oploopt. De oppas zal dan voor de katten (en kleine huisdieren) blijven zorgen totdat u terug bent. Deze kosten worden doorberekend. Wanneer u terug bent wordt een afspraak gemaakt waarbij de sleutel retour gegeven wordt.
5.4Na afloop van de overeenkomst bewaart Pets Inn dier & zorg uw gegevens, zodat er geen nieuw intakegesprek hoeft plaats te vinden bij een volgende overeenkomst.
 
Artikel 6 Gezondheid
6.1In geval van gezondheidsproblemen van de kat(ten) of andere dieren tijdens de overeenkomst, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een dierenarts te raadplegen. Dit gebeurt waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer zal altijd proberen naar de dierenarts van de opdrachtgever te gaan. In het geval van levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer altijd handelen in het belang van het dier.
6.2In geval van overlijden of inslapen van het dier zal de opdrachtgever altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever, zodat er de mogelijkheid is voor begrafenis of crematie.
6.3Gemaakte dierenartskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. Voor ieder bezoek aan een dierenarts wordt €10,00 extra in rekening gebracht.
 
Artikel 7 Schade en aansprakelijkheid
7.1De opdrachtgever is als eigenaar van de dieren volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die de dieren van de opdrachtgever aanbrengen aan anderen of de eigendommen van anderen. Pets Inn dier & zorg is dan ook in geen geval hiervoor aansprakelijk.
7.2Opdrachtgever gaat de overeenkomst aan voor eigen risico.
7.2Pets Inn dier & zorg kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke ziekte of overlijden van de op te passen dieren.
7.3Pets Inn dier & zorg is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever door oorzaak van de huisdieren, of in het geval van niet te voorkomen gebeurtenissen.
7.4Pets Inn dier & zorg is niet aansprakelijk wanneer er ingebroken wordt tijdens de overeenkomst.
7.5Pets Inn dier & zorg is niet aansprakelijk bij mogelijk ontsnappen van huisdieren, of wanneer huisdieren bij buiten laten niet terugkeren of overlijden.
 
Artikel 8 Betalingen
8.1Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
8.250% van het verschuldigde bedrag dient 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op het rekeningnummer van Pets Inn dier & zorg.
8.3De andere 50% van het verschuldigde bedrag dient 14 dagen voor de start van de verzorgings periode overgemaakt te zijn op het rekeningnummer van Pets Inn dier & zorg.
8.4Bij niet tevoren voldoen van de overeengekomen prijs, heeft Pets Inn dier & zorg het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden terstond te ontbinden.
8.5Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 
Artikel 9 Annulering
9.1Bij annulering vóór 14 dagen voor de aanvang van de verzorgings periode is opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
9.2Bij annulering na 14 dagen voor de aanvang van de verzorgings periode is opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
9.3Wij zijn genoodzaakt deze annuleringskosten in rekening brengen, omdat het zeer wel mogelijk is dat wij anderen hebben moeten teleurstellen omdat wij voor u tijd gereserveerd hebben. U kunt zich voorstellen dat er een limiet is aan het aantal adressen dat wij dagelijks kunnen verzorgen.
 
Op de gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op

Klik hier
Website laten maken door Modual.